Technomedia vytvára systémy strojového videnia, ktoré sú optimalizované pre špecifické potreby zákazníka. Vyznačujú sa rýchlosťou, presnosťou a robustnosťou. Naše know-how je založené na viac ako 20 rokoch skúseností.

Pre zákazníkov, ktorí sa sústreďujú na svoje primárne ciele, alebo pre tých, ktorý chcú skrátiť dobu vývoja, ponúkame riešenia strojového videnia na kľúč. V úzkej spolupráci so zákazníkmi dokáže Technomedia poskytovať kompletné a nákladovo efektívne riešenia.

Novinkou od leta 2020 je hyperspektrálna a multispektrálna obrazová analýza.

V našom laboratóriu analzyujeme a testujeme vzorky aj multispektrálnymi a  hyperspektrálnymi systémami v rozsahu 300-1700mn. Pri clasifikácii či segmentácii využívame aj moderné metódy deep learning a rôzne convolučné neurónove siete CNN. Optimálnym mixom  technológii potom vyrobíme zákaznícky kamerový systém – Machine Vision Tester (MVT).

Proces spolupráce zahŕňa nasledujúce kroky:

Kontrola realizovateľnosti

Začína detailnou diskusiou o požadovaných cieľoch zákazníka, ktorých realizovateľnosť je posudzovaná spolu s potrebnými zdrojmi na ich dosiahnutie.

Počas tejto fázy sa robia laboratórne testy a vyhodnocujú sa faktory ako: opakovateľnosť výsledkov, rýchlosť, svetelné podmienky, negatívne vplyvy. Všetky výsledky sú plne dokumentované.

Analýza a plánovanie

Ako náhle je realizovateľnosť potvrdená, začínajú sa skúmať požiadavky na úrovni celého systému, vrátane hardvéru, užívateľského rozhrania, operačného systému, vývojového prostredia, prepojenia na SCADA, kalibrácie, budúcej údržby atď.. Na základe týchto informácií je vytvorený plán projektu, ktorý obsahuje vývojové míľniky a odhad nákladov. Plán projektu môže byť prispôsobený podľa potrieb zákazníka počas celého obdobia plánovania a rozvoja. Pre dosiahnutie najvyššej kvality je zoznam dohodnutých kritérií dokumentovaný v úzkej spolupráci so zákazníkom. Dohoda formálne definuje rozsah projektu, plán a súvisiace výstupy, ako aj kritéria pre prijatie a náklady.

Návrh a implementácia

Na základe podrobnej analýzy a plánovania projektu, Technomedia vyvinie sofistikované riešenie určené na splnenie stanovených cieľov aplikácie, požiadaviek systému a špecifikácie výkonu. Nakoniec sa vykonáva rozsiahly test systému zameraný na optimalizáciu pre dosiahnutie najvyššej kvality.

Servis projektu

Zabezpečujeme pravidelné kontroly, záručný a pozáručný servis.  Ak je potrebné prispôsobiť zariadenia meniacim sa požiadavkám zákazníka či zmene parametrov vstupných materiálov, pripravíme túto zmenu. Ponúkame servis, ktorý zahŕňa kompletnú údržbu projektu po celú dobu jeho životného cyklu.

Vrámci rozšírenej zmluvy o servise ponúkame:

  • upgrade softvéru
  • integráciu nových komponentov
  • prispôsobenie hardvéru
  • rozšírenie o nové úlohy a požiadavky

 

Školenia

Okrem zaškolenia obsluhy a údržby pre naše zariadenia, ponúkame vzdelávacie kurzy zamerané na všeobecné zvládnutie problematiky strojového videnia.  Taktiež ponúkame témy prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka so zameraním na daný projekt.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.